491) خطوط سقوط کردۀ برق می توانند کشنده باشند

اگر سیم برقی دیدید که سقوط کرده، به آن دست نزنید! نزدیک آن نشوید و هیچ چیزی را که با سیم تماس دارد دست نزنید - حتی اگر انسان یا حیوانی باشد.

همه را دور نگهدارید و برای درخواست کمک، زنگ بزنید.

توضیح: حیوانی که در تصویر زیر مشاهده می کنید، پاسوم نام دارد و فراوانی آن در اینجا مثل فراوانی گربه در ایران است.

/ 0 نظر / 41 بازدید