پست های ارسال شده در آدر سال 1381

۲۳) عناوين دروس دوره کارشناسی مهندسی برق

رياضی 1معادلات ديفرانسيلبرنامه سازی کامپيوترمحاسبات عددیآمار و احتمالات مهندسیفيزيک1فيزيک2فيزيک3آزمايشگاه فيزيك ، حرارت و مكانيكفيزيک الکتريسيته و مغناطيسآزمايشگاه فيزيک الکتريسيته و ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 22 بازدید