پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1382

۴۱) اطلاعات شخصي آموزشی و پژوهشی رجبعلی اسفندياری سبزوار

آدرس پست الكترونيكي مرتبه علمي نام خانوادگي نام esfandiari@ferdowsi.um.ac.ir مربي آموزشي اسفندياري‏سبزوار رجبعلي‌ صفحه خانگي شخصي گروه آموزشي دانشكده http://www.um.ac.ir/~esfandiari ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 48 بازدید

۴۰) اعضای هيات علمی گروه مهندسی برق دانشگاه فردوسی مشهد

مهندسي برق--------------------------------------------------------------------------------اساتيد گروه email مرتبه علمي نام خانوادگي نام esfandiari@ferdowsi.um.ac.ir مربي آموزشي اسفندياري‏سبزوار رجبعلي‌ مربي اشرف‏زاده فرهاد asghrian@ferdowsi.um.ac.ir دانشيار ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 21 بازدید