پست های ارسال شده در تیر سال 1384

۱۵۵) نمرات نهايی مبانی مهندسی برق

دو رقم آخر شماره دانشجويی                          نمره (از ۲۰) 11                                                               ۱۴/۵18                                                                 ۱۳/۲۵81                                                                    ۹/۷۵23                                                                ۱۳/۷۵25                                                                     ۹/۷۵27                                                                  ۱۲/۷۵ ميهمان                                                               ۲۵/۱۰82                                                                ۹/۷۵29                                                                ۱۲30                                                                ۱۲31                                                                     ۱۰33                                                                  ۹/۷۵34                                                                     ۱۲/۵36                                                                     ۱۳37                                                                ۱۰/۷۵41                                                                ۱۱48                                                                     ۱۳/۲۵49                                                                ۱۲50                                                                  ۱۴/۵52                                                                ۱۰55                                                                     ۱۵/۷۵57                                                                     ۲۰58                                                                ۱۲59                                                                    ۱۲/۲۵60                                                                ۱۲77                                                                   ۱۰/۷۵61                                                                ۱۷75                                                                    ۹/۷۵65                                                                ۱۲66                                                                ۱۶/۷۵67                                                                     ۱۴/۲۵79                                                                ۹/۷۵69                                                                     ۱۲/۵71                                                                ۱۱/۷۵74                                                                    ۹/۷۵
/ 0 نظر / 18 بازدید

۱۵۴) نمرات نهايی بررسی سيستم‌های قدرت ۱

4 رقم آخر شماره دانشجويي                         نمره (از ۲۰) 1111                                                         ۹/۷۵6113                                                     ۱۶/۲۵6117                                                       ۱۳6123                                                     ۱۴/۷۵1123                                                          ۹/۷۵1119                                                          ۱۷/۷۵1127                                                       ۱۰1181                                                          ۱۰/۲۵1156                                                     ۱۰1117                                                          ۹/۷۵1160                                                     ۱۳/۲۵1166                                                     ۱۰6133                                                     ۱۶/۷۵1140                                                       ۱۴6135                                                          ۱۳/۲۵6136                                                          ۹/۷۵1132                                                     ۱۵/۵1113                                                       ۹/۷۵1149                                                      ۹/۷۵6141                                                      ۹/۷۵1170                                                         ۹/۷۵1176                                                       ۹/۷۵ 1178                                                     ۱۰6147                                                     ۱۹6151                                                     ۱۰6154                                                       ۹/۷۵1185                                                         ۹/۷۵1139                                                     ۱۳/۷۵6156                                                          ۹/۷۵1171                                                     ۹/۷۵1169                                                     ۹/۷۵1182                                                     ۱۰/۷۵1147                                                     ۱۶/۲۵
/ 0 نظر / 17 بازدید

۱۵۳) نمرات نهايی ماشين‌های الکتريکی ۱

2 رقم آخر شماره دانشجويي<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> ميان‌ترم (از 10) پايان‌ترم (از 10) كلاسي نهايي (از 20) 11 4.75 2.5 0.25 ۱۰ 14 2.25 4.5 0 ۹.75 15 1.75 5.75 1 ۱۰ 19 2.5 6.5 0 ۱۰ 22 4 6.25 0 ۱۱.۵ 24 1.75 3 0 ۹.75 26 2.5 5.5 1.25 ۱۰.25 27 ۷.25 4.25 1 ۱۴ 40
/ 1 نظر / 20 بازدید