پست های ارسال شده در شهریور سال 1384

۱۶۲) نمرات ماشين‌های الکتريکی ۲

نمره                   دو رفم آخر شماره دانشجويی ۹.۷۵                                                      ۱۱ ۱۳                                                        ۸۱ ۱۴.۵                                                       ۱۵ ۱۸.۵                                                       ۱۶ ۱۶.۷۵                                                      ۲۱ ۱۳.۷۵                                                      ۲۷ ۹.۷۵                                                       ۶۰ ۱۹                                                        ۳۰ ۱۶.۷۵                                                      ۲۴ ۱۷.۵                                                       ۲۶ ۱۵.۲۵                                                 حاجيلو ۱۳.۲۵                                                       ۶۴ ۱۳.۷۵                                                       ۲۶ ۲۰                                                         ۳۶ ۱۲                                                         ۳۵ ۱۰.۵                                                        ۶۲ ۱۳.۲۵                                                       ۴۴ ۱۳.۲۵                                                       ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 20 بازدید