پست های ارسال شده در بهمن سال 1384

۲۱۵) نمرات نهايی بررسی سيستم‌های قدرت ۱

2 رقم آخر شماره دانشجويي<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> نمره از ۲۰ ۵۴  ۷/۵ 11 ۱۲ 13 ۲۰ 16 ۱۵/۲۵ 80 ۹ 18 ۲۰ 21 ۱۲/۵ 63 ۱۰ 62 ۱۰ 29 ۱۲/۷۵ 64 ۸/۷۵ 36 ۱۴ 38 ۱۰/۵ 70 ۱۰ 69 ۱۳/۲۵ 34 ۱۱/۵ 61 ۱۶ 52 ۱۸/۵ 55 ۱۵/۲۵ 57 ۸/۵ 48 ۸/۵ 75
/ 0 نظر / 17 بازدید

۲۰۱) تا سال1400 10 درصد از برق كشور از طريق انرژي اتمي توليد مي‌‏شود

تاريخ خبر : 1383/10/29 منبع خبر : خبرگزاري كار ايران شرح خبر : معاون توليد سوخت هسته‌‏اي سازمان انرژي اتمي ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 20 بازدید

۱۹۸) كاهش تلفات شبكه‌هاي توزيع با استفاده از ترانسفورماتورهاي با هسته آمورف

تاريخ خبر : 1383/09/21 منبع خبر : طيف شرح خبر : تلفات در ترانسفورماتورهاي توزيع عمدتاً از هسته (تلفات بي‌باري) ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 22 بازدید

۱۸۴) نمرات پايان‌ترم بررسی سيستم‌های قدرت ۱

2 رقم آخر شماره دانشجويي<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> نمره از ۷۴ ۵۴   ۳۰ 11 ۱۸ 13 ۵۵ 16 ۲۳ 80 ۲۳ 18 ۴۰ 21 ۱۷ 63 ۲۳ 62 ۲۴ 29 ۲۳ 64 ۱۸ 36 ۳۴ 38 ۲۱ 70 ۲۶ 69 ۲۱ 34 ۲۲ 61 ۱۲ 52 ۳۷ 55 ۳۲ 57 ۱۵ 48 ۱۸ 75
/ 0 نظر / 17 بازدید

۱۸۳) نمرات نهايي اصول اندازه‌گيري

دو رقم آخر شماره دانشجویی<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> نمره از 20 11 75/13 13 75/11 15 25/16 17 ۲۵/۹ 19 25/18 20 ۸ 21 ۱۰ 22 5/11 23 ۱۰ 24 5/14 28 ۲۵/۹ 25 ۵/۸ 71 ۵/۹ 27 5/17 30 25/14 31 25/10 40 25/۹
/ 0 نظر / 17 بازدید

۱۸۲) نمرات پايان‌ترم اصول اندازه‌گيری

دو رقم آخر شماره دانشجویی<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> نمره از 47 11 14 13 14 15 23 17 8 19 14 20 4 21 15 22 12 23 5 24 16 28 10 25 9 71 7 27 19 30 22 31 11 40 6 33 3 35 غ 73 18 37 26 38 11
/ 0 نظر / 18 بازدید

۱۸۰) نمرات ميان‌ترم بررسي سيستم‌هاي قدرت 1

2 رقم آخر شماره دانشجويي<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> نمره از 108 51 20 11 52 13 40 16 56 80 15 18 56 21 12 63 31 62 23 29 18 64 33 36 43 41 28 38 25 70 25 69 40 34 60 61 65 52 35 55 41 57 21 73 15 48 23 75
/ 1 نظر / 20 بازدید