پست های ارسال شده در خرداد سال 1385

۲۲۷) نمرات آزمايشگاه ماشين

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> نمره رقم‌هاي آخر شماره دانشجويي 15.25 85 18.5 6118 18.5 17 20 1118 16.25 80 16.25 26 14.5 83 19.5 81 15.75 31 19.5 78 15.25 49 20 45 16.25 58 19 50 17.25 52 13.75 59 15.75 63 20 73 18 14 18.5 27 18 21 17 43
/ 1 نظر / 17 بازدید