433) نتیجه آزمون دکترای من

کد رشته محل های معرفی شده ردیف کد رشته نام رشته /گرایش/نام دانشگاه سهمیه معرفی شده 1 2107 مهندسی برق|مجموعه مهندسی برق|دانشگاه صنعتی شریف|روزانه آزاد 2 2063 قدرت|مجموعه مهندسی برق|دانشگاه تهران|روزانه آزاد 3 2092 مهندسی برق|مجموعه مهندسی برق|دانشگاه صنعتی امیرکبیر|روزانه آزاد 4 2095 قدرت|مجموعه مهندسی برق|دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی|روزانه آزاد 5 2117 قدرت|مجموعه مهندسی برق|دانشگاه علم وصنعت ایران|روزانه آزاد

/ 0 نظر / 19 بازدید