417) استانداردهای بخش برق - زمینه توزیع

استانداردهای بخش برق - زمینه توزیع شامل:

ردیف عنوان استاندارد فایل مشخصات استاندارد فایل متن استاندارد 1

تابلوهای مورد استفاده در شبکه توزیع ـ قسمت اول: مبانی تابلوهای فشار متوسط و ضعیف

   744KB 2 مشخصات فنی ترانسفورماتورهای ولتاژ 20 و 33 کیلوولت    210KB 3 مشخصات فنی ترانسفورماتورهای جریان 20 و 33 کیلوولت    1.24MB 4

گاز هگزافلورید گوگرد (SF6)مورد مصرف در تجهیزات الکتریکی ـ قسمت اول: ویژگی ها

    195KB 5

گاز هگزافلورید گوگرد (SF6) مورد مصرف در تجهیزات الکتریکی ـ قسمت دوم: روش های آزمون

    221KB 6

گاز هگزافلورید گوگرد (SF6) مورد مصرف در تجهیزات الکتریکی ـ قسمت سوم: مقررات و وایمنی

    246KB 7 کات اوت فیوزهای 11، 20 و 33 کیلوولت ـ مشخصات فنی     605KB 8 مشخصات فنی ترانسفورماتورهای ولتاژ خازنی     233KB 9 کلیدهای 20 و 33 کیلوولت برای کلیدخانه های تمام بسته فلزی     452KB 10 ترانسفورماتورهای روغنی توزیع ـ مشخصات فنی     363KB 11 ترانسفورماتورهای جریان نوع روغنی ـ مشخصات فنی    176KB 12 مشخصات فنی عمومی و اجرایی روشنایی راه های شهری     2.04MB 13

برقگیرهای اکسید فلزی برای سیستم های با ولتاژ 20 و 33 کیلوولت

    869KB 14 راکتورهای مورد استفاده در شبکه های توزیع     1.77MB 15 اجرایی پست های توزیع زمینی 20 کیلوولت     16 اجرایی پست های توزیع زمینی 11 کیلوولت- راهنمای کاربرد     148KB 17 خازن های مورد استفاده در شبکه های توزیع     1.54MB 18 اجرایی پست های توزیع زمینی 33 کیلوولت     19 سیستم اتصال زمین شبکه های توزیع    2.07MB 20

تابلوهای مورد استفاده در شبکه توزیع ـ قسمت دوم: مشخصات فنی تابلوهای فشار متوسط و ضعیف

    21

تابلوهای مورد استفاده در شبکه توزیع ـ جلد سوم: نصب و نگهداری تابلوهای فشار متوسط و ضعیف توزیع

    902KB 22

کابل های مورد استفاده در شبکه توزیع ـ جلد اول: کابل‎ های فشار متوسط توزیع

    1.82MB 23

کابل های مورد استفاده در شبکه توزیع ـ جلد سوم: مشخصات فنی کابل های فشار متوسط و ضعیف

    574KB 24

کابل های مورد استفاده در شبکه توزیع ـ جلد چهارم: راهنمای نصب و تعمیر کابل

    1.48MB 25

کابل های مورد استفاده در شبکه توزیع ـ جلد پنجم: راهنمای انتخاب کابل

   914KB 26

کابل های مورد استفاده در شبکه توزیع ـ جلد دوم: کابل های فشار ضعیف توزیع

    1.50MB 27 ترانسفورماتورهای زمین نوع روغنی   1.82MB 28

تجهیزات بانک‎ های خازنی 20 و 33 کیلوولت ـ جلد اول: مطالعات پایه، اصول و معیارها

    2.27MB 29

تجهیزات بانک‎ های خازنی 20 و 33 کیلوولت ـ جلد دوم: مشخصات فنی

    2.20MB 30

خطوط هوایی توزیع ـ جلد سوم: تیرهای چوبی و مشخصات کراس ‎آرم‎ های چوبی به کار رفته در شبکه توزیع

    1.45MB 31

خطوط هوایی توزیع ـ جلد دوم: تیرهای بتنی مسلح و پیش تنیده

    1.67MB 32

انشعابات شبکه ‎های توزیع ـ جلد اول: مبانی و جدول های کاربردی انشعابات 

    2.31MB 33

انشعابات شبکه ‎های توزیع ـ جلد دوم: مشخصات فنی لوازم به کار رفته در انشعابات الکتریکی

    3.45MB 34

خطوط هوایی توزیع ـ جلد پنجم: هادی‎ ها و مفتول‎ های خطوط هوایی توزیع

    1.09MB 35 تیرهای بتنی     36 نحوه محاسبه تخفیف حریم درجه یک خطوط انتقال و توزیع نیروی برق

را می توانید از صفحه زیر (دبیرخانه شورای استاندارد وزارت نیرو) دانلود کنید:

http://www.moe.org.ir/HomePage.aspx?TabID=6863&Site=standard.moe.org&Lang=fa-IR

/ 0 نظر / 57 بازدید